Plan for progression og kompetencer i det skriftlige arbejde i hf

1hf

Inden efterårsferien:

Dansk
I dansk udarbejdes et skriftligt forløb, hvor eleverne ”arbejder med grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveproces og det færdige produkt".
Arbejdet kan med fordel være emne- eller genreorienteret. Der skal ikke udarbejdes en selvstændig problemformulering af eleverne. Læreren definerer emnet. Derimod skal der arbejdes med responsgivning. Evt. kan man arbejde inden for journalistiske genrer (reportage, interview, feature). Her er baggrundsstoffet af begrænset omfang, og man kan derfor koncentrere sig om processen og arbejdet med a. indhold, b. struktur og c. sprog og lay out.
Kompetencer: Arbejde med egen skriveproces, give og modtage kritik i form af respons, genrebevidsthed, opsøgning af baggrundsstof, it-færdigheder i forbindelse med layout.

I forlængelse af teamets gennemgang af læsestrategi og studiemetoder arbejdes der i dansk med læsetræning gerne i forbindelse med en roman. Der øves forskellige former for læsning og føres læsedagbog. JN´s forløb om læsetræning og læsestrategi kan findes på T-drevet/dansk og på lectio/dansk.
Kompetencer: indøve studielæsning, blive en sikker læser, øge læsehastigheden.

Engelsk
I engelsk er det vigtigt, at man tidligt kommer i gang med den skriftlige disciplin fx i forbindelse med tekstlæsningen.
I den forbindelse vil det være oplagt at benytte læsetræning og læsestrategi jf. JN´s forløb om samme.
Kompetencer: Engelsk basisgrammatik, oversættelse, resumering, med særlig vægt på grammatikken.

Naturvidenskabelig faggruppe
Som afslutning på det indledende fællesfaglige pilotprojekt udarbejdes et mindre emnebaseret
projektarbejde. Nf-lærerne udarbejder problemformulering. Den erhvervede viden skal dokumenteres. Evt. kan der indgå eksperimenter i emnearbejdet.
Kompetencer: Dokumentation af viden. Rapportskrivning indøves. Formidling af naturvidenskabelig information.

Efter efterårsferien:

Engelsk
Øvelse i at skrive en større skriftlig opgave som optakt til vinterprøven

Nf og dansk
Den faglige formidling indtænkes i en formidlingsopgave, hvor de naturvidenskabelige fag, evt. matematik og dansk samarbejder om form og indhold. Gerne i form af en artikel af populærvidenskabelig type.Nf
I forbindelse med et tværfagligt projekt påbegyndes træning i problemformulering.

Historie og dansk
Træningsopgaver inde for genren større skriftlig opgave fx litteraturhenvisninger, litteraturliste, citatteknik, brug og misbrug af nettet i samarbejde med bibliotekskurset. Træningsopgaver foregår i dansk eller historie efter aftale mellem de to lærere.

Kompetencer
Træning i genren introducerende artikel
Informationssøgning med hjælp
Problemformulering med hjælp

Forårssemestret

Historieopgave
Historieopgaven starter efter jul og slutter inden vinterferien. I forløbet indlægges 2 skrivedage (ved timebytte).
I historie udarbejdes der et større individuelt projekt af et omfang på 5-8 siders brødtekst, et projekt som dansk understøtter og som rettes som tre danske stile. Det kan med fordel foregå som opfølgning på skriftlighedsforløbet.
Informationssøgning i samarbejde med bibliotekaren til skriftlige opgaver indlægges som start på opgaven, således at eleverne får træning i at finde litteratur.
Historielæreren udarbejder problemformuleringen til historieopgaven med udgangspunkt i de gennemgåede forløb.
Ligeledes udarbejder lærerne et papir med rammerne for historieopgaven, således at kravene er enslydende i de to klasser.
Eleverne kan arbejde i skrivegrupper, med mødepligt og med fastlagte skrivekonsultationer hos læreren. Her vil det være oplagt at bruge værkstedstimer som i denne periode således bør forbeholdes historie.
Der undervises i strukturen på en større opgave og der følges op på efterårets træningsopgaver i inddragelse af litteratur i form af henvisninger og citater.
Grupperne skal give og modtage respons undervejs. I forbindelse med tilbagelevering af opgaven udarbejder læreren et responsark.

Kompetencer
forberede og modtage vejledning
kendskab til eksemplarisk problemformulering
kendskab til opgavestruktur
inddragelse af kilder
IT i litteratursøgning og i skriveprocessen
formidling
respons

I løbet af forårssemestret opbygges kompetencerne i analyse og diskussion i forskellige opgavetyper.

Desuden indgår i løbet af foråret begyndende træning i udarbejdelse af synopsis og mundtlig fremlæggelse. Det aftales i teamet i hvilke fag det trænes.

I slutningen af forårssemestret (fra slutningen af april) skrives en fællesfaglig evalueringsopgave i den naturvidenskabelige faggruppe, som danner udgangspunkt for den ene del (del A) af den afsluttende mundtlige eksamen i nf. I forbindelse med opgaven øves projektarbejdsformen og inddragelse af litteratur igen. Problemformuleringen udarbejdes af eleverne selv under vejledning fra lærerne. Der udarbejdes en rapport. Der arbejdes videre i dansk med at omskrive rapporten til en udbygget disposition (synopsis) og et talepapir til den mundtlige eksamen.

Kompetencer
Træning i synopsis.

2hf

Efterårssemesteret
Det afsluttende KS-projekt indøves gradvist med 2 dage i efterårssemesteret og 3 dage i forårssemesteret. I efteråret indøves problemformulering og rapportskrivning som grundlag for synopsis. Vejledningstiden er velegnet til at øve informationssøgning, processkrivning, opgavestruktur, brug af kilder og citater, henvisninger, litteraturliste; også med henblik på SSO, hvor eleverne individuelt får vejledning af faglæreren.
Undervisningsforløb på 45 minutter om informationssøgning til skriftlige opgaver ved bibliotekaren.
I dansk indøves desuden analyse og diskussion i de skriftlige opgaver.
Før jul skrives SSO. Papir om ”den gode forberedelse til vejledningen” udleveres til eleverne af administrationen i god tid inden opgaveskrivningen starter.
Kompetencer
Træning i informationssøgning
Træning i at skrive problemformulering
Indøve rapportskrivning som grundlag for synopsis
Anvende processkrivning
Kendskab til opgavestruktur
Brug af kilder og citater, henvisninger og litteraturliste

Forårssemesteret
I forårssemestret mellem jul og vinterferien ligger 3 KS-dage, hvor synopsis indøves, hvor de samme kompetencer fra efterårets KS-projekt atter indøves, men denne gang med synopsis som produkt. Igen de enkelte KS-faglærere vejledningstider med eleverne på fastlagte dage.
Kompetencer
Kunne skrive problemformulering
Træning i synopsis

I dansk forberedes eksamen i skriftlig dansk.
Eksamensformen indøves i god tid inden terminsprøven.

Afdelingsteamet
KL, BR, KN, BS, AB, LJ, YP
Juni 2011