Udvikling af skriftlighed på Roskilde Gymnasium

Projektets formål
Projektets formål er på baggrund af det udviklingsarbejde, der allerede er iværksat i faggrupperne på Roskilde Gymnasium at udvikle og kvalificere skriveundervisningen generelt.
Der vil i projektet være fokus på:
 • Progression i de større skriftlige opgaver
 • Progression i det skriftlige arbejde i studieretningerne og hf
 • Skriftlighed som læringsmiddel
Projektets indhold
Der er nedsat en arbejdsgruppe som i projektperioden skal iværksætte udviklingsarbejdet på skolen med udgangspunkt i faggruppernes arbejde og med inspiration fra skolenetværket.
Projektets produkter er:
 • Progressionsplan for arbejdet med de større skriftlige opgaver
 • Samlet progressionsplan for det skriftlige arbejde i studieretningerne og hf
 • Genrekatalog med beskrivelse af de anvendte genrer i gymnasiet og hf
 • Planlægning og gennemførelse af pædagogiske arrangementer
 • Workshops om skriftlighed som læringsmiddel – tænkeskrivning / brugsskrivning
Deltagere
Alle fag - alle klasser – alle lærere
Arbejdsgruppen består af:
Liv Fernley Schoppe, Kasper Lezuik Hansen, Mette Clausen, Peter Rydberg Larsen, Lone Møller og Yvonne Pinholt
Tidsplan
Projektet forløber fra 1. januar 2011 til 30. december 2012.

Bilag 1 beskriver faggruppernes udviklingsarbejde i 2010.
Bilag 1

Faggruppernes udviklingsarbejde med ny skriftlighed i 2010


Her arbejdes med progression og skriftlighed som lærings- /erkendelsesmiddel i alle fag. Alle faggrupper har fået afsat ressourcer i kalenderåret 2010 til at komme med indspil og der nedsat en arbejdsgruppe, som i 2½ år skal bidrage til udvikle og kvalificere området.
Da indsatsområdet, der vedrører alle fag, er væsentligt og fordi der lægges mange ressourcer i det bliver der i skoleåret fokuseret på dette.
Alle faggrupperne arbejder med:
 • Hvilke skriftlige genrer arbejder I med i faget
 • Hvilken progression er der i det skriftlige arbejde – udvikling af en progression i arbejdet
 • Find eksemplariske tekster/opgaver i faget – det kunne være gode SRP´er, større skriftlige opgaver, stile, eksperimentelle rapporter, AT-rapporter, AT-synopsis mv.
 • Hvordan kan skrivning bruges som læringsmiddel – hvordan erkender man skriftligt i faget? – ny skriftlighed i faget
Faggrupperne kan herudover inddrage andre forhold i udviklingsarbejdet.
Hver faggruppe udarbejder et notat, der beskriver resultatet af faggruppens refleksioner og udviklingsarbejde. Faggruppen skal redegøre for genrer, progression og skrivning som læringsmiddel på en sådan måde, at ikke-fagfæller kan forstå det
Så vidt muligt tager alle faggrupper på et internat 1 dag/1 døgn i løbet af kalenderåret 2010 for at arbejde med temaet skriftlighed i faget. Internatet er et tilbud til faggruppen – det er også muligt at organisere arbejdet på anden vis f.eks. en hel dag på skolen.
Tiden til udviklingsarbejdet er en del af den tid alle lærere får til udviklingsarbejde i faggrupperne.
Pædagogisk Råd har nedsat en arbejdsgruppe, der består af 5 undervisere, der dækker alle tre fakulteter. Derudover deltager vicerektor i arbejdsgruppen.
Yvonne Pinholt